Vaga General 3 d’Octubre 2017

Us facilitem indicacions respecte a la vaga general del 3 de octubre de 2017

DURADA DE LA VAGA

La vaga començarà a l’inici del torn de nit del dilluns dia 2 de octubre, continuarà amb el torn de matí del dia 3 i finalitzarà a la sortida del torn de tarda del dimarts dia 3 de octubre.

 QUI DICTA ELS SERVEIS MÍNIMS EN L’EMPRESA?

La facultat d’establir serveis mínims en una determinat sector és exclusiva del Govern estatal o autonòmic, mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial corresponent. Els mínims de l’empresa es pacten entre el comitè i l’empresa. Les persones físiques que estan de mínims les designa l’empresa.

Cada servei, unitat o àrea

 ha d’establir els corresponents serveis mínims. La relació de serveis mínims ha de contenir la identificació nominativa de les persones per torn o horari i lloc de treball on prestaran serveis durant la jornada de vaga. Els Directors o comandaments de cada servei, unitat, àrea o centre han d’informar amb antelació suficient a totes les persones que integraran els serveis mínims. (bàsicament s’estableix que les cobertures de serveis mínims comprendran l’activitat urgent, els tractaments oncològics, i en general, les activitats que resten operatives durant els caps de setmana i festius.)

ESTIC OBLIGAT A RESPONDRE AL MEU CAP SI EM PREGUNTA SI FARÉ VAGA?

No, la comunicació de vaga és el fet de no treballar aquest dia, el treballador pot prendre la decisió de secundar la convocatòria en l’últim minut sense importar el que hagi dit abans.

L’EMPRESA POT OBLIGAR A FER LA MEVA FEINA ALS COMPANYS QUE NO SECUNDIN LA VAGA?

No, l’exercici del dret de Vaga limita la potestat directiva de l’empresari que regulen els articles 20, 39 i 40 de l’Estatut dels Treballadors. Durant la vaga, l’empresari no pot substituir els treballadors vaguistes amb personal aliè a l’empresa ni amb altres de la mateixa empresa de la mateixa o diferent categoria.

Les actuacions d’aquesta mena suposen una vulneració del dret fonamental de vaga que preval respecte a altres drets.

SI FAIG VAGA, QUE EM DESCOMPTARAN DEL SALARI?

La vaga suspèn el contracte de treball i, per tant, les persones treballadores que s’adhereixin a la mateixa no tenen dret al salari i estaran en situació d’alta especial en Seguretat Social. Un cop passada la vaga, l’empresa comprovarà les persones treballadores que l’han secundat amb la finalitat de descomptar de la nòmina següent l’import de les hores no treballades. El descompte comprèn el salari base i els complements salarials, així com les parts proporcionals de les pagues extraordinàries. Els descomptes no afectaran a la meritació de vacances, ni en la seva durada ni en la seva retribució.

SI NO PUC ARRIBAR A LA FEINA, EM DESCOMPTARAN EL SOU?

Si el retard en arribar a la feina és conseqüència dels efectes de la vaga i no és per causes imputables a l’empresa, aquesta podria exigir la recuperació de les hores no treballades.

PERSONES QUE POTENCIALMENT PODEN EXERCIR EL DRET INDIVIDUAL DE VAGA

El col·lectiu que potencialment pot exercir el dret individual a fer vaga, el comprenen les persones que no estan incloses en cap d’aquests supòsits:

  1. Persones que durant aquella jornada es trobin en serveis mínims
  2. Persones que gaudeixi de permisos i vacances concedides amb anterioritat.
  3. Persones que es trobin en situació d’IT derivada de malaltia comuna, accident o malaltia professional.

Aquelles persones que, podent exercir el dret a fer vaga, optin lliurament per treballar, i no estiguin incloses en cap dels supòsits anteriors, s’han d’adreçar al DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS per tal de fer constar, mitjançant signatura, la seva assistència al treball. Aquesta acció l’hauran de fer a l’entrada i a la sortida de la seva jornada laboral. En aquells centres on no hi hagi Departament de RRHH, el control de l’assistència s’articularà mitjançant corresponent comandament de responsable del centre. Les persones que no registrin la seva presència se’ls considerarà en situació de vaga.

Comitè d’Empresa HUSJR.

 

Etiquetes: ,