Resum anys 2016-2018 Salut Laboral

En primer lloc volen transmetre disculpes per la tardança en realitzar aquest apartat específic per informar-vos en que estem treballant i que pugeu transmetre’ns fets sobre prevenció i Salut Laboral.

Resum de les Actes realitzades durant els anys 16 / 17:

 • Tractem el tema, estudi del calçat a quiròfan durant l’any 2016, on finalment s’aprova a finals del 2017 per un model mes ergonòmic i còmode presentat per la part social, encara que trien un altre model de la mateixa marca. Insistim a la reunió de desembre 2017, que el calçat ha de ser individual per a cada professional, per que la forma del peu no es la mateixa a l’ús diària dels esclops, i aquests es van deformant durant les rentades a altes temperatures i el desgast.
 • Es realitza seguiment durant mesos, fins que queden corregits, dels canvis estructurals del servei de farmàcia després del requeriment per part d’Inspecció de Treball.
 • Presenten el nou congelador CRIOGEST.
 • Seguiment de la problemàtica de la LEGIONEL·LA a les instal·lacions del centre.
 • S’activa grup de riscos psicosocials, però malauradament costa molt reunir-se amb la part empresarial. Constitució dels nous membres s’aconsegueix el 03/05/2017. Els 3 delegats de prevenció que ho formen son: Sra L. Ibáñez, Sr. Torrijos i Sra. A. Quesada.
 • Existeix un requeriment de Inspecció de Treball, sobre Riscos Psicosocials al servei d’urgències on col·laborem en la revisió i adequació de les enquestes que s’hauran d’entregar als treballadors, però l’empresa no realitza el procediment, en cada reunió insistim en que ha de realitzar l’enquesta correctament, per que la enquesta que va presentar la part empresarial al servei d’Urgències a finals de 2016, a causa d’un requeriment per I.T, no va ser validada ni es va comunicar a la part social de delegats de prevenció, junt amb que ítems no eren correctes, no es pot donar per vàlida, i s’ha de repetir.
 • Donem recomanacions per millorar les citacions OBLIGATÒRIES des de Vigilància de la Salut, (portal del empleat, Grupinet, citacions per telf…)
 • S’inicia tema sobre la millora per la protecció EPIS de RX ( armilles, collaret cervical, ulleres…), ja que molts estan deteriorats alguns no porten protecció per l’esquena, insistim en que han de renovar-se per un material de menys pes i mateixa protecció, existent actualment al mercat.
 • La part empresarial exposa els fets de la fuita de gas ciutat el dia 17/11/2017 causant que no hi hagués aigua calent durant unes hores fins que es va solucionar la fuita causada per una mala estructura de la zona, la solució era instal·lar una canonada de gas de manera aèria pel mur de Bellisens. Quedem a la espera d’aquesta resolució.
 • Es demana estudi als Tècnics de la Mancomunitat de Prevenció de Riscos Laborals, sobre l’Ergonomia als serveis d’urgències, Radioteràpia, Administratives d’urgències i es deixa constància en acta de varies reunions de comitè salut laboral, de la problemàtica un cop tenim els informes dels tècnics i les mesures correctives que s’haurien d’aplicar.
 • Es demana a l’empresa que es faci un estudi sobre l’exposició als fums del bisturí elèctric a quiròfan, ja que es contaminant i no hi ha un sistema d’aspiració d’aquests gasos emesos a la combustió.
 • Presentació del nou material per la recollida de mostres d’anatomia en formol. Queda pendent nova instal·lació de la maquinaria per la recollida de mostres grans.
 • Constitució de la nova comissió de la manipulació d’administració de medicaments perillosos.
 • Es demana una formació dels EPIS als supervisors, per a que aquests ho transmetin als treballadors.
 • S’insisteix per part social que la comissió de Psicosocials no s’ha reunit encara, i l’enquesta que va presentar la part empresarial al servei d’Urgències a finals de 2016, ja que hi havia un requeriment per I.T, no va ser validada ni es va comunicar a la part social de delegats de prevenció, junt amb que ítems no eren correctes, no es pot donar per vàlida, i s’ha de repetir.
 • La comissió de Psicosocials finalment es reuneix varies vegades a l’últim trimestre de 2017 per fer la entrega de les enquestes de psicosocials, desprès de la seva valoració i adequació d’ítems, i un cop aprovat es queda en entregar-les a l’Octubre de 2017 a tot el servei d’Urgències, però malauradament, això queda parat degut a que es demana un POL durant 3-4 dies per a que tots els treballadors realitzin l’enquesta amb temps i sense presa, durant 20minuts, i des de direcció i RRHH no podent complir-lo, i aquestes enquestes queden pendents i es reclama durant gairebé un any.. fins que a l’últim trimestre de 2018 s’entregaran als treballadors del servei d’Urgències.

Resum de les Actes realitzades durant l’any 2018

 • Seguim amb els temes pendents de anys anteriors.
 • Es demana reunió extraordinària sobre la problemàtica de la Sarna, al hospital.
 • A principis de 2018, es reclama estudi de la composició dels fums produïts per el Bisturí Elèctric, després de presentar estudi i legislació per la part social.
 • En relació a l’ergonomia de diferents llocs de treball, urgències, radioteràpia, administratives… servei de PRL realitzen anàlisis del lloc de treball, però queda pendents per priorització de criteris segons la part empresarial.
 • Direcció d’infermeria comunica que s’està treballant en la formació d’EPI’s a supervisors/es.
 • Queda tancat des de Salut Pública, el Brot de Sarna en data 14/04/2018.
 • Es demana per la part social la presencia d’un representant del servei de física i protecció radiològica del centre, per que confirmin l’exposició que realitzen els treballadors sobre la manipulació dels aparells de RX a l’àrea quirúrgica. La problemàtica que existeix es la falta de personal acreditat per fer-ho segons legislació.
 • Insistim en un nou model de material mes lleuger per a la protecció dels treballadors front la radiació de raigs X, i la revisió de les armilles existents a Quiròfan i Radiologia. Tenint en comte el gènere i talla de cada persona. Es reclama durant tot el 2018 a les reunions de Salut Laboral.
 • Queda pendent l’aïllament de la màquina de dispensació ambulatòria de farmàcia, per contaminació acústica.
 • La part social demana que es posi terra sobreposat antilliscant a Anatomia Patològica, degut a diverses caigudes i relliscades que hi ha per part dels treballadors que així ens ho comuniquem i es comprova. La part empresarial i PRL comenten que faran estudi i donaran solució.
 • Hi ha un brot de xarampió a juliol 2018 i es demana reunió extraordinària per tractar el tema on el metge responsable de Vigilància de la Salut exposa els fets i les actuacions pertinents.
 • Juliol 2018, PRL ens donen la raó de que existeix un risc a l’exposició de fums causats per la combustió del bisturí elèctric, i no es farà mesura ja que s’adjunta informe de UVS previ on així també ho confirmava. Queda pendent per la part empresarial iniciar tràmits per triar un aspirador d’aquests fums a les intervencions quirúrgiques. (fins principis de 2019 no es començarà a provar les diferents marques comercials)
 • Presentació del pla d’emergències es publicarà al MOODLE i serà una formació per a tots els treballadors, durant 2h de durada, PRL comenta que s’iniciarà al mes d’Agost 2018.
 • La màquina amb sistema de buit per mostres de A.P de formol, segueix en tràmit i s’ha de fer licitació. (Juliol 2018).
 • La part social recordem una recomanació donada a Octubre del 2016 i a l’Octubre de 2017, on exposem que es facin recordatoris al Grupinet, amb l’obligatorietat de realitzar les revisions mèdiques segons serveis, per fer-ho arribar a tots els professionals, ja que des de UVS expressen que els treballadors no acudeixen a les revisions obligatòries, citacions fetes per carta. Insistim que moltes cartes no arriben o arriben amb data passada, i insistim en fer-ho d’una manera que arribi en temps, si no es pot fer per trucada, doncs missatge al mòbil, a més de recordatoris generals al Grupinet per la obligació segons la llei que també tenen els treballadors a les revisions mèdiques. S’acorda, insistir i recordar que la revisió s’ha de fer i penjar notícia al Grupinet ( a dia 1 d’Abril de 2019 no s’ha penjat mai cap recordatori al Grupinet)
 • També demanem que hi hagi altre professional del UVS que assisteixi a les reunions trimestrals del Comitè de SL, per informar-nos de les actualitzacions i problemes existents degudament, ja que aquesta figura en qualitat d’assistent, no acudeix a aquestes reunions i es de caràcter important que ho fes.
 • Insistim des de la part social, desprès de registrar una carta expressant la necessitat de que se’ns informi dels problemes que sorgeixen de primera mà, no tard o quan ens arriba informació per altres medis.
 • Demanem un correu corporatiu de Salut laboral, ja que l’actual es de Gmail i no dona compliment a la LOPD, per a que ens arribi els feed-back de les bústies d’incidències de Prevenció, i estar al cas de aquestes inquietuds que te el treballador son contestades i/o donada una solució. ( aquest correu corporatiu queda pendent i es reclama varies vegades, però a data d’Abril de 2019 encara no ens ho han facilitat quan van exposar que ho demanarien a informàtica sense cap problema). Actualment ens segueixen arribant com a delegats de PRL les incidències al nostre email corporatiu però no les resolucions ni feed-backs (si es fan als treballadors).
 • S’activa el grup de treball situacions de crisi, format per quatre persones, 2 delegats de prevenció que son: Sra. A. Quesada i Sra. L.Ibáñez
 • Es reclama que es convoquin les reunions d’Aptes condicionades trimestrals, ja que durant tot el 2018 només es reuneix aquesta comissió una vegada, sent posposades reunions per la part de direcció d’infermeria varis cops i entenem que es una comissió molt important.
 • Protocol d’Assetjament Laboral, es tractarà a la comissió de Psicosocials, i es comença a treballar al primer trimestre de 2019.
 • Trimestre final 2018: S’entreguen finalment les enquestes a Urgències que ja van esser validades per la part social, empresarial i PRL al passat any 2017, i la recollida i valoració es treballarà durant l’any 2019 a la comissió de Psicosocials i grup de treball.

 

Denuncies presentades a I.T.

 

Data Registre a I.T

Tema denuncia

28/03/2017

Clavegueram Farmàcia

22/01/2018

Brot Sarna

03/05/2018

Zona admissions Urgències

22/06/2018

Ergonomia servei Radioteràpia

Ergonomia servei Urgències

24/08/2018

Zona vestuaris, mancança taquilles dobles i deficiència de dutxes.

26/09/2018

Protecció Radiològica. Material EPIS RX desactualitzats, mancança dosimetria individual i formació específica maneig aparells RX.