Comunicat de Premsa

COMUNICAT DE PREMSA DELS SINDICATS SIGNANTS DEL CONVENI COL·LECTIU DE L’HUSJR:

Informem que, desprès d’una llarga i dura negociació, hem signat el Conveni Col·lectiu que protegirà els drets dels treballadors, com a mínim fins el 2019. Unes negociacions basades sempre amb l’objectiu de preservar unes condicions pròpies davant la incertesa del sector. Agraïm a la plantilla el suport rebut al comitè sempre que se li ha demanat, ja sigui en les concentracions, tancades o manifestacions portades a terme.

Tot això, ha produït un important desgast en els membres del comitè, però estem convençuts de que ha valgut la pena l’esforç realitzat per preservar els drets de tots els companys.

Sabem que és un conveni de mínims, on no hem pogut recuperar allò perdut en els últims anys, però confiem que aviat serà recompensat amb el sacrifici realitzat pels treballadors públics.

No obstant, degut als últims esdeveniments succeïts dintre del comitè ens veiem en l’obligació d’explicar que:

Un dels principis jurídics fonamentals en el que es basa l’actual sistema polític de relacions laborals en Espanya, és el contingut en l’article 28.1, de la Constitució Espanyola de 1978, en el que es reconeix el dret a la llibertat sindical (L.O.L.S.) com un dret fonamental: “tothom a sindicar-se lliurement”.

Per tant, reconegut el dret a la lliure sindicació com a dret fonamental dels espanyols, forçosa resulta la seva connexió amb el reconeixement exprés que efectua l’article 7è de la Constitució als sindicats de treballadors i associacions empresarials com a organitzacions que contribueixen a la defensa i promoció dels interessos econòmics i socials que els són propis, i l’imperatiu constitucional que la seva creació i l’exercici de la seva activitat lliurement dins el respecte a la Constitució i a la Llei, amb la precisió que la seva estructura interna i el funcionament hauran de ser democràtics. [continua llegint..]

Dit això, en el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, concretament en el seu article número 65, sobre la capacitat dels Comitès d’Empresa, aquest exposa en el seu punt 1: “Es reconeix al Comitè d’Empresa la capacitat, com a òrgan col·legiat, per exercir accions administratives o judicials en tot el que es refereix a l’àmbit de les seves conseqüències, per decisió majoritària dels seus membres”.

Així doncs, basant-se en els preceptes anteriors que dicten per una banda la L.O.L.S., i per altra la legislació segons l’actual Estatut dels Treballadors, el Comitè d’Empresa de L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, S.A.M., ha portat a terme una correcta negociació del seu Conveni Col·lectiu pel que respecta al compliment de l’actual legislació vigent.

Recordem que aquest Comitè d’Empresa està format per membres escollits democràticament, delegats sindicals electes pels diversos treballadors de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, i que representen a tots els treballadors, no discriminant la categoria laboral ni la especifica tasca que puguin realitzar, doncs TOTS són representats per igual sense cap diferencia per raó de categories ni estudis.

Seran aquestes persones escollides pels treballadors, les que tinguin l’obligació de representar els interessos dels seus representats, vetllar per la defensa de els seus drets i exigir que es compleixin les seves obligacions, essent fonamental la presència dels delegats sindicals en els plenaris de negociacions, el redactat dels textos i participació en les votacions pertinents.

Així mateix, essent el grup 2, un grup de professionals que no només engloba al personal d’infermeria, cal dir que en el nou conveni col·lectiu, aquest grup 2 ha sigut defensat en els seus drets per TOTS ELS MEMBRES del Comitè d’Empresa i, el vist i plau del nou text del conveni col·lectiu, ha sigut aprovat democràticament per la majoria dels seus delegats sindicals.

Tenim en compte, que són 7 sindicats els que formen l’actual Comitè d’Empresa de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, i que han de ser respectades i escoltades totes les opinions i propostes de cada un dels grups sindicals, una vegada exposades, debatudes i reflexionades totes les decisions, han d’ésser escollides democràticament mitjançant votació, que és la pràctica que ha seguit aquest Comitè d’Empresa en el transcurs de tota la negociació del nou text del Conveni Col·lectiu.

Cal dir que la signatura d’aquest conveni ha estat possible gràcies a la majoria de sindicats d’aquest comitè: MC, CSI-F, USAE, UGT y CCOO. No obstant, SATSE i CGT han manifestat per diferents raons la seva voluntat de no signar.

D’una banda, el sindicat CGT no aprova la clàusula que condiciona la paga per objectius, malgrat que, aquesta desapareixeria en el cas que en el conveni del sector la eliminés.

D’altra banda, el sindicat SATSE entén que no tenen les millores salarials que han intentat negociar pels mitjans que no corresponen, com ja hem expressant anteriorment. Si bé es reconeix el dret a negociació fins a l’últim moment, sempre cal el consens del Comitè d’Empresa, que recordem és l’òrgan sobirà que conjuntament amb els sindicats, negocia i treballa per a tots els grups professionals.

Concloem que estem segurs que la defensa dels treballadors, que és l’objectiu que ens uneix, reconduirà les relacions entre els membres del Comitè.

Finalment dir que estarem expectants amb la nova incorporació del CatSalut en els pròxims mesos, una incorporació que esperem que doni viabilitat al centre, i per tant, l’atenció sanitària que mereix la població.

CSI-F, C.C.O.O, USAE Y UGT

Etiquetes: , , , ,